Archive for February 1st, 2013

February 01st, 2013 | Author:

Nội dung kiến nghị ở đây:

http://www.ndanghung.com/bai-viet-lay-tu-bao/2013/01/24/to-chuc-bo-may-nha-nuoc-phai-phan-biet-rach-roi-cac-nhanh-lap-phap-hanh-phap-va-tu-phap-cung-nhu-cac-co-quan-hien-dinh-khac-bao-dam-quyen-phuc-quyet-cua-nhan-dan-doi-voi-hien-phap-thong-qua-trung-c.html/#more-6698

Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ:

kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com

ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) và địa chỉ.

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 11

 

more…

Category: Thông báo  | Tags:  | Comments off