Archive for February 3rd, 2013

February 03rd, 2013 | Author:

GÓP Ý CHO DỰ THẢO SỬA ĐỐI HIẾN PHÁP 1992

Công dân Nguyễn Thị Từ Huy

Văn bản này được soạn thảo nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Quốc hội về việc đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 (từ đây được viết tắt là Dự thảo). Ở đây chúng tôi phát triển các ý căn bản đã trình bày tại Hội thảo phụ nữ trí thức và doanh nhân góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 1/2/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

more…

Category: Bài viết  | Comments off