Tóm tắt lý lịch trích ngang của GS Nguyễn-Đăng Hưng

1 Họ:  NGUYỄN-ĐĂNG

2 Tên: Hưng

3 Ngày sinh: 01/01/1941

4 Quốc tịch: Việt Nam và Bỉ

5 Hiện trạng gia đình: Có vợ, 4 con, 8 cháu

6 Học vấn

Đại học: Liège, Bỉ quốc

Tốt nghiệp: Kỷ sư vật lý-Hàng không&không gian, Tiến sĩ khoa học

8 Số năm giảng dạy đại học:  40 năm

9 Hiện nay đã nghĩ hưu

Chi tiết lý lịch khoa học: http://www.ltas-rup.ulg.ac.be/dang